Lantmännen Agroetanol – allt används ‑ finurlig systemlösning ger stor klimatnytta

Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanol- och proteinfoderfabrik och dessutom landets största tillverkare av kolsyra. Produktionen är ett gott exempel på hur bioekonomi fungerar i praktiken.

På Händelö strax utanför Norrköping ligger ett så kallat bioenergikombinat. Det betyder att en grupp industrier samarbetar så att överskottsprodukter från en industri blir råvara i nästa – på helt kommersiella grunder. Lantmännen Agroetanol är ett av företagen, som började som en pilotanläggning för att ta hand om böndernas överskott av spannmål. Den första etanolen levererades 2001.

– Agroetanol ägs av Lantmännen som i sin tur ägs av 27 000 svenska lantbrukare, informerar Henrik Hydén, marknadskommunikatör. Lantmännen har fyra divisioner – lantbruk, maskin, livsmedel och energi dit Agroetanol hör. I grunden är vi en etanolfabrik och i korthet tar vi in spannmål från åkrarna, plockar ut stärkelse och kolsyra och skickar tillbaka det värdefulla proteinet till lantbruket.

Produktionen av etanol, proteindjurfoder och kolsyra sker helt utan fossil energi.

– Många andra behöver använda fossil energi som olja eller kol för att skapa grönt. Vi använder grön energi för att producera något jättegrönt, beskriver Henrik Hydén.

Vad han menar är att när spannmålen omvandlas till etanol används den biobränslebaserade spillånga som bildats i energibolaget E.ON:s kraftvärmepanna. Den eldas med hushålls- och verksamhetsavfall som returträ. Efter att ha satts under tryck driver ångan en elturbin.

– Efter turbinen finns ett grenrör och i det ena röret kondenseras ångan och blir varmvatten i fjärrvärmenätet. I det andra röret levereras processånga till Agroetanols fabrik, säger Henrik Hydén.

Resterna av etanolproduktionen torkas, fortfarande med hjälp av ånga, till pellets och blir till ett proteinrikt djurfoder.

– Koldioxiden som frigörs under tillverkningen släpper vi inte ut genom skorstenen. Istället tar vi hand om den och använder den för att framställa kolsyra i en anläggning som vi äger tillsammans med AGA. Vi är Sveriges största producent av grön kolsyra, berättar Henrik Hydén och fortsätter:

– I vår vision ingår att vara ledande inom hållbara lösningar och en viktig aktör i omställningen mot ett klimatsmart samhälle. Som en del av detta använder vi också restprodukter med högt stärkelseinnehåll som råvaror. Exempelvis blir stora bageriers degrester och returbröd, som annars hade blivit avfall, återigen en del av både naturens och industrins kretslopp genom vår etanol- och djurfoderproduktion.

Läs mer på www.agroetanol.se

lm-agroetanol

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Ökad användning av förnybara råvaror
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Cirkulera näringsämnen
  • Minska utsläpp av oönskade ämnen och organismer
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)