Calluna – analyserar den biologiska mångfaldens infrastruktur

När Linköping ska bygga nytt resecentrum har Calluna varit med och genom sin metod ”Biologisk infrastruktur” tagit fram underlag för att få med miljöhänsyn i planeringen.

Med visionen att skapa nytta för både kunden och naturen har Calluna på 20 år nått positionen Sveriges ledande naturmiljökonsult. Företaget har runt 60 anställda med titlar som biolog, limnolog utepedagog, miljöingenjör och geograf. Basen finns i Linköping och kontor i ytterligare sju städer.

Förutom konsultuppdragen bedriver Calluna forskning i samarbete med bland andra Trafikverket och flera universitet, vilket gör att man kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö- och naturvård.

– Vi är landets största naturmiljökonsult och jobbar med projekt på land, i sötvatten och även marina miljöer, berättar Elisabeth Lundkvist som är chef över affärsområdet Planering. Våra personalresurser och vår organisation gör att vi kan driva stora och komplicerade, långsiktiga projekt. Ett exempel är Ostlänken där vi har varit med i olika skeden i snart 20 år.

När det gäller denna höghastighetsjärnväg handlar det för Callunas del bland annat att utreda ekologiska landskapssamband i flera av projektets etapper. Det verktyg som Calluna har utvecklat för sådana utredningar passar också in i projektet som rör Linköpings nya resecentrum.

Detta resecentrum, som ju ”hör ihop” med Ostlänken ska byggas på östra sidan av Stångån. I visionen ligger att innerstaden ska växa över ån och att det runt omkring kommer att byggas en ny stadsdel med bostäder, kontor och handel.

– Men vad är det man i sådana projekt behöver ta hänsyn till när det gäller ekosystemet? Eklandskapet går ju in i staden och ”möter” det gröna längs Stångån från Roxenhållet. Då bör man inte låta olika delar av en stadsbebyggelse bryta av det gröna med barriärer som omöjliggör att till exempel fåglar och insekter kan sprida sig, berättar Elisabeth Lundkvist. Det kan också handla om vattenfåglar som behöver en kontinuerlig vattenmiljö utan alltför många broar etc. som kan hindra eller störa förflyttningar.

Calluna har utvecklat en modell, som bygger på avancerade GIS-analyser, det vill säga stora mängder datorbaserade geografiska data som är anpassade till olika naturtyper och arter. Metoden används för att kunna peka ut ekologiska samband i landskapet. Den kräver inget fältarbete och är förhållandevis billig eftersom man använder offentliga data för analyserna – som även kan kombineras med andra underlag som har med exempelvis luft och temperatur att göra.

– Vi kallar modellen Biologisk infrastruktur. Det är alltså ett verktyg som gör att det går att få en bättre helhetsbild av ett projekts konsekvenser för naturmiljön. I stället för att bara inventera ser man på en karta vad som händer. Att se och förstå storskaliga samband är lika viktigt i naturen som i samhället, menar Elisabeth Lundkvist.

Genom att analysera den biologiska mångfaldens infrastruktur kan man analysera skillnaderna mellan olika förslag och förhoppningsvis hitta ett alternativ som inte påverkar så många betydelsefulla miljö- eller kulturvärden.

– Om miljöfrågorna kommer in på ett bra sätt i samhällsplanering och exploatering ökar chansen till riktigt bra miljölösningar. Genom att vara med tidigt i processen kan vi hjälpa till att identifiera känsliga punkter så att det blir rätt från början. Det blir billigare än att korrigera när projekten har hunnit för långt, avslutar Elisabeth Lundkvist.

Läs mera på www.calluna.se

calluna-logo

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Bidrar till inlagring av koldioxid
  • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald