Region Östergötland – kraftsamling kring Miljönytta som affär

De senaste åren har det blivit allt tydligare att världen har bråttom att ställa om till system som har mycket mindre påverkan på vår gemensamma miljö. Det mest akuta handlar kanske om att begränsa den globala uppvärmningen. Dessa samhällsutmaningar skapar stora möjligheter för affärsutveckling – vilket är ett budskap som Region Östergötland gärna bidrar till att förmedla.

Östergötland har under lång tid byggt upp spetskompetens inom miljöteknik, både inom näringslivet och akademin, vilket har lett till en betydande mängd företag med hållbarhet i sin kärnaffär. Därtill finns ett starkt fokus på utvecklingsarbete inom de gröna näringarna – den sektor som kan erbjuda substitut till fossila råvaror.

Region Östergötland vill bygga vidare på de styrkor som redan finns i regionen och bidra till att de östgötska företagen i ännu högre utsträckning kan dra nytta av de affärsmöjligheter som öppnas tack vare omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför har man definierat Miljönytta som affär som ett av de fem styrkeområden* man fokuserar på i utvecklingsarbetet. Vi gör’t är exempel på ett projekt som stöttas av Region Östergötland inom ramen för Miljönytta som affär.

– I Östergötland är vi väldigt bra på resurseffektivitet och hållbarhet, men det är för få som känner till de innovationer och satsningar som görs inom områden som miljöteknik, förnybar energi och de gröna näringarna, enligt Peter Karlsson som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor inom Region Östergötland.

Cleantech Östergötland, Energikontoret Östra Götaland och Vreta Kluster har tillsammans med Region Östergötland tagit initiativ till kommunikationsplattformen ”Vi gör’t” – just för att öka kännedomen om den miljömässiga hållbarheten.

– Hållbara system är något som vi kraftsamlar till i regionen, det är en satsning som ligger i linje med regeringens ambitioner att skapa ett fossilfritt samhälle och utveckla förnybara energisystem. Företagen är helt centrala för att Sverige ska nå klimatmålen och därför är det naturligt för oss att skapa förutsättningar för att öka synligheten kring det de gör. Jag tror också att projektet stimulerar ett kunskapsutbyte, inspirerar andra att göra hållbara val i och genom sin verksamhet – och inte minst att det bidrar till ökade affärer för företagen, säger Peter Karlsson.

Även om mycket händer inom näringslivet för att driva på omställningen, pekar många på att det krävs en hög grad av samverkan mellan olika aktörer för att vi t.ex. ska kunna hantera klimatförändringen. Miljönytta som affär fungerar som en plattform för att möjliggöra bättre samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Detta har lett till ett antal projekt som stöds eller drivs av Region Östergötland inom ramen för Miljönytta som affär. Till exempel har regionen identifierat behovet av en regional biodrivmedelsstrategi som kan bidra till att skynda på omställningen till fossilfria transporter. Man arbetar också med ett utvecklingsprojekt för bioekonomi i regionen.

* Sedan några år tillbaka arbetar Region Östergötland (RÖ) enligt strategin Smart specialisering i Östergötland.

Läs mera på www.vigort.se

 

RO_v_cmyk

Inom regionen har fem så kallade styrkeområden identifierats:

 • Effektiv logistik
 • Miljönytta som affär (heter egentligen Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar)
 • Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system
 • Simulering och visualisering
 • Avancerade material

Östgötautmaningen – Östergötland har antagit utmaningen att snabbt bli en fossilfri region

Östgötautmaningen är ett företagsnätverk och en plattform som ska bidra till att göra Östergötland till Sveriges första region med fossilfria transporter.

I januari 2016, i samband med det regionala evenemanget E-week (E står för environment, economy och evolution), lanserades företagsnätverket med ambitionen att driva på utvecklingen för fossilfria transporter i näringslivet.
– Det blev stor uppmärksamhet i medierna i samband E-week som ägnades åt den snabba omställningen mot ett fossilfritt samhälle, vilket i sig innebär en stimulans för näringslivets utveckling i Östergötland. Det gav en skjuts i arbetet redan från start. Östgötautmaningen visar att det är en bra modell när det är politiken som står för förutsättningarna och näringslivet för beteendeförändringarna, säger projektledaren Peter Henriksson.

Syftet med nätverket är nämligen att det ska bidra till att snabbt sprida kunskap, kontakter och know-how om fossilfria drivmedel – och visa att det är lönsamt för företag att bli fossilfria.
– Vi ska även medverka till att öka takten i klimatarbetet och ge de östgötska företagen ett försprång i den omställningsprocess som hela transportsektorn kommer att påverkas av, säger Peter Henriksson vidare. Östgötautmaningen kommer att vara en mötesplats för företag som vill påverka den regionala och nationella politiken för fossilfrihet.

Sverige har satt upp mål för en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och Region Östergötland satsar på att bli en klimatneutral regionorganisation 2020. Flera kommuner i regionen har antagit mål om koldioxidneutralitet – eller fossilfrihet – till 2025 alternativt 2030.
– En förutsättning för att målen ska kunna nås är att medborgarna och näringslivet engagerar sig. Och i Östergötland har vi en unik möjlighet att snabbt bli fossilfria eftersom vi har lokala bränsletillverkare och distributörer som kan erbjuda samtliga fossilfria bränsletyper, menar Peter Henriksson som lovar att lyfta fram och sprida det företagen gör.

För att Östergötland ska ställa om till fossilfria transporter är näringslivet en viktig pusselbit, men det krävs även insatser inom den offentliga sektorn och bland privatpersoner. Därför inkluderar Östgötautmaningen flera spår som ska bidra till en snabbare omställningstakt även inom offentliga verksamheter och för allmänheten.

Idag har företagsnätverket knappt tio medlemmar och växer hela tiden. Vilka som är med och vad nätverket konkret gör kan man läsa mer om på Östgötautmaningens hemsida.

www.ostgotautmaningen.se

 

ostgotautmaningen-logo-sticky

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Ökad användning av förnybar energi
 • Minskad användning av fossila råvaror

Hällerstad gård – räddar klimatet genom aktiv skogsvård

Christian Ankarstrands gård Hällerstad i Östra Ryd är ett familjeskogsbruk om 280 hektar som har gått i släkten i 140 år. I runda slängar innebär det ett upptag av cirka 1 400 ton kol från atmosfären per år.

– Ett aktivt skogsbruk står för ett framtida fossilfritt samhälle. Jag tycker om att skapa tillväxt som samtidigt blir ett sammanhang där man kan se nyttan i nästa led. Min drivkraft är att gården ska kunna gå vidare till nästa generation, berättar Christian Ankarstrand.

En skog vårdas och brukas på ungefär samma sätt som ett morötterna i ett morotsland som behöver sås, gallras och skördas när de är mogna. Skillnaden är att skogen avverkas med många tiotals års, kanske hundra års, mellanrum.

Den svenska skogen avlastar varje år atmosfären med cirka 45 miljoner ton koldioxid. Nästan lika mycket som Sveriges totala utsläpp av koldioxid som är cirka 54 miljoner ton. Det betyder att de svenska träden tar upp en mycket stor del av all koldioxid vi släpper ut i vårt land.
– När trädet växt färdigt kan det användas till både byggmaterial och bränsle och därmed ersätta stål och fossil olja. Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av trä, menar Christian.

På så sätt avlastar träden i de svenska skogarna atmosfären med ytterligare minst 60 miljoner ton koldioxid, varje år. För att träden ska kunna göra allt detta för jordens klimat så behöver de växa. Träd som växer tar upp koldioxid ur luften och använder detta kol för att bygga upp stam, rot och grenar samtidigt som man släpper ut syre.

För att träden ska vara klimathjältar behöver de brukas, avverkas och nyplanteras i ett kretslopp. De behöver någon som ser till att de får ljus och utrymme och att inte massor av träd konkurrerar om samma plats. De behöver någon som tittar till och sköter om.
– Träden behöver sina människor, avslutar Christian.

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
 • Ökad användning av förnybar energi
 • Ökad användning av förnybara råvaror
 • Minskad användning av fossila råvaror
 • Bidrar till inlagring av koldioxid
 • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
 • Cirkulera näringsämnen
 • Minska övergödning
 • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
 • Cirkulera/återvinna material

 

Kör Eco – trafikskola som agerar klimatsmart

Linköpingsbaserade Kör Eco trafikskola vill redan via namnet signalera vad de står för. Visionen är att vara en klimatsmart trafikskola som gör så lite avtryck som möjligt på miljön.

Kör Eco trafikskola startade 2015 av två erfarna trafiklärare med starka ambitioner att i sina yrken kunna arbeta aktivt med miljö- och klimatfrågor.
– Vi valde att start eget eftersom vi tyckte att myndigheterna, med Trafikverket i spetsen, inte ställer tillräckliga krav på den i miljöhänseende ganska konservativa bilskolebranschen.

Det berättar Johanna Edelönn som precis som kollegan Bo Andersson ger sina körlektioner i en Audi A3, en bil som tankas med biogas.
– Att köra på biogas i Linköping är förmånligt. Kommunen var tidigt ute med biogas och det finns många tankställen här, berättar Johanna Edelönn. Vi använder också nitrogen i bildäcken istället för luft. Det ger ett stabilare tryck och minskar på så sätt utsläppen. De koldioxidutsläpp som våra fordon står för klimatkompenserar vi genom ett avtal med Vi-skogen.

 

I denna körskolas undervisningsplan ingår att körningen ska vara så effektiv och sparsam som möjligt.
– Eleverna utbildas i sparsam körning och vi lär ut hur man tankar biogas så att den detaljen inte känns som en tröskel när de själva ska köpa bil. De som utbildar sig hos oss får även ett fritt medlemskap i organisationen Gröna bilister, berättar Johanna Edelönn.

Kör Eco trafikskola strävar efter att ha en så klimatsmart verksamhet som möjligt. Elen till lokalerna levereras från Bixia vilket betyder närproducerad el från förnybara energikällor.
– Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och all vår inredning och utrusning är begagnad och återvunnen, informerar Johanna Edelönn. Det gäller allt från kontorsdisken, bänkarna i teorisalen, till datorerna och kaffemuggarna. Frukten vi har är närproducerad, finns det inget att tillgå så får fruktfatet helt enkelt vara tomt.

Läs mera på www.korecotrafikskola.se

koreco_logotyp_webb-1

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
 • Minskad användning av fossila råvaror
 • Minskade utsläpp av oönskade ämnen och organismer

Sunsolutions by Telecon – från telekom via vindkraft till solenergi

Med sin produkt – en solelslösning – vill Motalaföretaget Sunsolutions by Telecon bidra till att fler kan bedriva ett hållbart företagande. Redan första referensanläggningen blev en framgång.

Genom att installera Hållbar solel för att producera sin egen el vill Sunsolutions by Telecon, till vardags Sunsolutions, hjälpa sina kunder till en ökad användning av förnybar energi. Hållbar solel innebär att solelsanläggningens alla ingående komponenter är miljömässigt och socialt hållbara.
– Ett hållbart företagande innebär att ta ansvar för såväl ekonomi som miljö och sociala aspekter, menar Lars Laurin, företagets vd. I korthet betyder det att verksamhet som går med vinst kan växa och bidra till flera arbetstillfällen, men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser, utan ska vara miljömässigt hållbar.

Den sociala hållbarheten uppnås när man tar hänsyn till andra människors hälsa, rättigheter och välfärd oavsett om det är en anställd, kund, leverantör eller den arbetare som tillverkar en produkt någonstans i världen.
– Vi tycker att man ska främja produktion där det finns konsumtion och vill att våra kunder ska tycka att det är lika naturligt med härproducerad el som härproducerad mat, berättar Lars Laurin vidare.

Den första referensanläggningen installerades i maj 2016 hos Kraftstationen i Motala AB.
– På mindre än ett halvår producerade den mer än 10 000 kWh härproducerad el, vilket innebär elenergi som på ett ungefär motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för två familjer, berättar Lars Laurin.

Sunsolutions vill göra det så enkelt och säkert som möjligt att ta steget att investera i en solelsanläggning och hjälper därför de små och medelstora företagen de vänder sig till med alla steg i kedjan.
– Det krävs en detaljerad utredning och analys för att ta reda på de exakta ekonomiska, tekniska och juridiska förutsättningarna, säger Lars Laurin, själv jurist. Med analysen som grund står det klart hur en solelslösning ska utformas för att passa det aktuella företagets önskemål och behov. Vi tar kontakt med tillståndsmyndigheter och nätägare och vi hjälper även till med att söka de bidrag man kan få för att installera en anläggning. Och till leveransen hör förstås ett serviceavtal som innebär att även själva ägandet ska vara problemfritt för ägaren.

Då företaget startade 2004 var inriktningen byggnation och projektledning inom telekommunikation, efter några år utökades verksamheten med vindmätningsanläggningar för vindkraftsföretag.
– Att vi nu har tagit ytterligare ett kliv framåt i arbetet med viktiga miljö- och klimatfrågor känns jättebra.

 

Läs mera på www.sunsolutions.se

sunsolutions-pos

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Ökad användning av förnybar energi
 • Minskad användning av fossila råvaror

Glada och klimatsmarta grisar hos Blackert Lantbruk

På Blackert lantbruk vill man ta fram världens bästa griskött med största möjliga djurvälfärd och minsta möjliga miljöpåverkan.

Familjeföretaget som drivs av Hans och Jeanette Blackert föder upp cirka 12 000 grisar om året och odlar 170 hektar. Gården ligger ett stenkast från medeltidsstaden Skänninge och bland annat går Eriksgatan rakt genom gården.
– Alla Blackerts grisar föds upp i moderna stall där vi ger dem möjlighet att tillgodose sina naturliga beteenden. Bland annat har vi alla våra sinsuggor på stora djupströbäddar av halm säger Jeanette Blanckert och fortsätter:
– Genom en god djurmiljö som även innebär rätt ventilation, och temperatur säkerställer vi en god djurhälsa vilket både minimerar behovet av antibiotika och ökar lönsamheten i företaget.

Växtodlingen på gården bedrivs konventionellt och klimatsmart. Maten som grisarna äter består främst av egenodlad spannmål som korn och vete. Dessutom odlar vi eget protein med ärtor och åkerböna för att ersätta importerad soja.
– Förutom eget foder till grisarna odlar vi också raps som blir till livsmedel eller biodiesel, fortsätter Jeanette.

I kretsloppstänket ingår dessutom att optimera växtodlingen med gödsel från grisarna och att ha värmepumpar i grisstallarna för att återvinna energi.
– Tack vare att vi använder vår egen grisgödsel tillsammans med en behovsanpassad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel kan vi ta höga skördar. Därigenom binder vi mycket koldioxid från atmosfären till växterna vilket är klimatsmart, berättar Jeanette Blackert.

Sedan 2007 finns det dessutom ett vindkraftverk på gården.
– Vår andel i verket motsvarar den el som vi förbrukar på gården. Även här handlar det om ett tänk som ger klimatsmart energi, menar Jeanette Blackert.

Läs mer på www.blackertlantbruk.se

blackert-logo

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
 • Ökad användning av förnybar energi
 • Bidrar till inlagring av koldioxid
 • Cirkulera näringsämnen
 • Minska läkemedelsrester
 • Minska risken för spridning av antibiotikaresistens
 • God djurvälfärd
 • Minska övergödning