Kriterier

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling brukar delas in i tre olika dimensioner. De är Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet och Ekologisk hållbarhet. Här fokuserar vi på insatser och goda exempel inom ekologisk hållbarhet. Dessa kriterier är utvalda för att öka den ekologiska hållbarheten:

 • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
 • Ökad användning av förnybar energi
 • Ökad användning av förnybara råvaror
 • Minskad användning av fossila råvaror
 • Bidrar till inlagring av koldioxid
 • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
 • Cirkulera näringsämnen
 • Minska utsläpp av oönskade ämnen och organismer
 • Minska läkemedelsrester i vatten
 • Minska risken för smittspridning, t.ex. salmonella
 • Minska risken för spridning av antibiotikaresistens
 • God djurvälfärd
 • Minska övergödning
 • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
 • Cirkulera/återvinna material

 

Alla goda exempel som presenteras här måste ha bäring på minst två av dessa kriterier. De företag vi söker upp och frågar om de vill vara med har dessa kriterier antingen:

 • Som en del i sin affärsidé
 • Som en bärande del idé i sin profil
 • Eller verkar på ett kraftfullt sätt för en förbättring