Miljönytta som affär

I Östergötland har fem kompetensområden identifierats, där det bedöms finnas mycket goda förutsättningar för hållbar tillväxt. Ett av dessa styrkeområden är miljödriven affärsutveckling, eller som det också kallas ”Miljönytta som affär”. Syftet är att erbjuda aktörer från näringsliv, akademi och offentlighet en plattform för möten, kunskapsspridning och affärsutveckling för att hantera samhällsutmaningar inom klimat- och miljö området. Några delområden som ingår är bioekonomi, gröna näringar, miljöteknik, energisystem, cirkulär ekonomi och transportsektorn.

Mer konkret utvecklas styrkeområdet genom att företag, forskare och offentliga organisationer bygger upp tematiska mötesplatser, s.k. kunskaps- och affärsarenor för några av de mest tydliga delområdena. För närvarande är aktuella områden:
• Hållbara transporter
• Hållbara energisystem
• Biobaserad ekonomi

Syftet är att öka kännedomen om och mellan dem som är involverade samt att underlätta för möten mellan deltagare som kan ha nytta av varandra, men som inte annars skulle ha träffats. Syftet är också att bygga upp system för kunskapsspridning, omvärldsbevakning, innovation, finansiering av utvecklingsprojekt och affärer. Satsningen samordnas av Region Östergötland, Länsstyrelsen, Linköpings universitet, Cleantech Östergötland, Vreta kluster och Energikontoret, med Region Östergötland som sammankallande.